Bajs Wiki

Wiedza jest niebezpieczna!

User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2014-07-24 20:15]
BajsMaster link do tapety nareperowany
start [2014-07-28 12:28] (current)
BajsMaster link do logowania lepiej zrobiony
Line 8: Line 8:
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
 <ifauth !@user> <ifauth !@user>
-Aby uzyskać dostęp do zawartości musisz się [[https://​bajs.vmh.net/​doku.php/​start?​do=login|zalogować]]. Aby uzyskać login i hasło napisz prośbę na adres [[bajs@vmh.net]].+Aby uzyskać dostęp do zawartości musisz się [[:​start?​do=login|zalogować]]. Aby uzyskać login i hasło napisz prośbę na adres [[bajs@vmh.net]].
 </​ifauth>​ </​ifauth>​
  

© 2007–2014 Zespół Badaczy Kupy

Część ilustracji pochodzi z uczonej książeczki Kupa, przyrodnicza wycieczka na stronę, a ich autorem jest Neal Layton.

start.1406225728.txt.gz · Last modified: 2014-07-24 20:15 by BajsMaster